Diogenes Laertius

Peri bion, dogmaton kai apophthegmaton ton en philosophia eudokimesanton, nyn proton entypothenta

De vitis, decretis, & responsis celebrium philosophorum libri X, nunc primum excusi
FrobenBasel1533
Sprache: 
altgriechisch
Schlagwörter: 
Paralleltitel: 
Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων