Dummy Cover
Comenius, Johann Amos

Janua linguarum reserata aurea

Sive seminarium linguarum & Scientiarum omnium
<p>Upläste gyllene tungomåls dör: eller alle språks och wettskapers örtegård. Thet är: en geenstijgh, til at lära thet latiniske, sampt hwart och itt språk, tillijka medh alla wettskapers och konsters fundamenter, under 100. tittlar och 1000. meningar författat</p>
Andre uthgången, på nytt öfwersedd, och uthi thet swenska tungomålet corrigerat och förbättrat
KeyserStockholm1641
Sprache: 
latein
schwedisch
Schlagwörter: 
Einheitssachtitel: