Groot Algemeen Historisch, Geographisch, Genealogisch en Oordeelkundig Woordenboek

Behelzende Het voornaamste, dat vervat is in de Woordenboeken van Moreri, Bayle, Buddeus, enz. als de gehele Kerkelyke en Wereldlyke Geschiedenis Of een kort begrip van de Levens en merkwaardigfte Bedryven van de Patriarchen, Rechters, Joodsche Koningen, Propheten, Apostelen, Vaders der eerste kerke, Pauzen, Kardinalen, Bisschoppen, Prelaten, voorname Godgeleerden, besaamde Ketters, en der zelver gevoelens, benevens een Historisch verhaal van de Concilien en Kerkvergaderingen, de instelling en voortgang van de Geestelyke en Wereldlyke Ordens, en de Levens van der zelver Stichters; Voorts de Levens-bedryven der Keizeren, Koningen, Keurvorsten, Vorsten, Opper-veldheren, vermaardc Krygshelden, uitmuntende Staatsdienaren, gekerde Mannen, en der zelver werken, Wysgeren, eerste Uitvinders van Kunsten, Dichters, en in het algemeen van alle de genen, die zich in alle foorten van beroepingen, door hunne Wetenschappen, of uitmuntende Bedryven, hebben vermaard gemaakt; Als mede een historisch verhaal en zedekundige uitlegging Van de oude Heidensche Verdichtselen en Fabelen, der zelven gewaande Goden en Godinnen, de aloude Eeuw-ren-eп Schouw-Spelen, benevens de gene, die tegenwoordig by openbare en andere, plegtigheden gebruikelyk zyn, als mede alle andere Ceremonien en Gewoontens; de benamingen der Waardigheden en Eeramptcn; verscheide Klooster-geloften en Gezindheden van Chriftenen, Joden en Heidenen; Wetten, Willekeuren, Plakkaten en Ordonnantien, die in de Geschiedenissen der byzondere Ryken en Staten aanmerkelyk zyn; Verder een geographische, staatskundige en historische beschryving Van de Keizerryken, Koninkryken, Vorstendommen, Republyken, Landschappen, Eilanden, Gebergtens, Rivieren, Steden, Kasteelen, Kloosters, en andere aanmerkelyke plaatsen der Oude en Nieuwe Wereld-beschryving, met aanwyzinge van der zelver Gelegenheit, Naam, Uitgestrektheit, Oorsprong, Staats-bestier, Regeringswyze, Godsdienst, Wetten, Zeden, Gewoontens, enz. enz. Eindelyk eene zeer naauwkerige genealogische beschryving Van de Doorluchtige Afkomsten der aloude en hedendaagsche gekroonde Hoofden en aanzienlyke Geslachtem des gehelen Aardbodems, der zelver verdeeling in Stamhuizen en Linien, en van alle de voornaamste Familien, byzonderlyk de zeventien nederlandsche provincien betreffende. Alles in eene nette order war het Alphabeth en volgens de schikking, die de bovengemelde en andere vermaarde Schryvers in hunne Woorden-boeken in andere Talen gehouden hebben, opgeslelt, vertaalt, en met een aanzienlyk getal Artykelen doorgaans en alom, doch voornamentlyk ten opzichte van de zaken der Nederlanden, waar van andere Woorden-boeken weinig of niets melden, uit allerlei zo gedrukte als geschrevene Boeken, Papieren, echte Berichten en Bewyzen vermeerdert, verbeten, beschaaft, verandert, en opgeheldert, met al het gene tot kennisse van Geschiedkunde, Tydrekening en Wereld-Beschryving kan dienen
Hrsg. v. David van HoogstratenJan Lodewyk Schuer
BrunelAmsterdam1725-1733
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: 
Anzahl der Bände: 
10
Einheitssachtitel: