Aengelen, Pieter van

De verstandige hovenier, over de twaelf maenden van 't jaer

Beschrijft hoe men op de beste en bequaemste maniere sal hoven, thuynen, lust-hoven en boomgaerden verordineeren, bereyden, beplanten en bezaeyen. Als mede hoe men alderhande ooft en fruyt, kruyden en bloemen, wortelen en zaden op sijn behoorlijcke tijdt sal vergaderen en bewaren, en van haer natuur, aert, deugt, kracht en werckinge noodigh tot het gebruyck van de medecijnen. Item, hoe men van deselve veel goede en nutte confituren, conserven, olien, wateren en wijnen sal prepareren en bereyden, seer dienstigh voor alle den geenen, die geerne schoone vruchten en groot profijt souden trecken. Met noch een Hoveniers Memoriael-register van de voornaemste boomen, kruyden en bloemen, om hem te doen onthouden wat gewas men in sijnen hof heeft, of wat hem noch van dien ontbreeckt. Als oock vermeerdert met een noodige en gerieflieke medecijn-winckel, daer in veel nutte en natuurlicke secreten zijn te vinden voor alderhande gebreken
Beschreven door P. v. Aengeln, vermeerdert en merckelick verbetert, nu noch hier by gedaen een instructie van't aderlaeten
WielsmaLeeuwarden1666
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: