Dummy Cover
Aengelen, Pieter van

Den verstandighen hovenier, over de twaelf maenden van't jaer

Beschrijft hoe men op de beste en bequaemste maniere sal hoven, thuynen, lust-hoven en boomgaerden verordineren, bereyden, beplanten en bezaeyen. In desen Antwerpsen druck veel verbetert en by-ghevoeght, hoe men alderhande ooft en fruydt, selder, kruyden en bloemen, wortelen en zaaden op sijn behoorlijcke tijdt sal vergaderen en bewaren, en van haer natuer, aerdt, deught, kracht en werckinghe, noodigh tot het ghebruyck van de medecijnen, met de verclaringhe van alle vremde woorden noyt voor desen by-ghevoeght. Item, hoe men van de selve veel goede en nutte confituren, conserven, olien, wateren en wijnen sal prepareren en bereyden, seer dienstigh voor alle den geenen die geerne schoone vruchten en groot profijt souden trecken. Met noch een hoveniers memoriael-register van de voornaemste boomen, kruyden en bloemen, om hem te doen onthouden wat ghewas men in sijnen hof heeft, oft wat hem noch van dien ontbreeckt. Als oock vermeerdert met een noodighe en gheriflijcke medecijn-winckel, daer in veel nutte en natuerlijcke secreten zijn te vinden voor alderhande ghebreken
Door F. V. S. Pbr.
Hrsg. v. Franciscus van Sterbeeck
Den druck, vermeedert ende verbetert
SleghersAntwerpen1685
Sprache: 
niederländisch