Aengelen, Pieter van

Den verstandighen hovenier, over de twaelf maenden van't jaer

Beschrijft hoe men op de beste en bequaemste maniere sal hoven, thuynen, lust-hoven en boomgaerden verordineeren, bereyden, beplanten, en bezaeyen. In desen Antwerpsen druck veel verbetert en by ghevoeght. Hoe men alderhande ooft en fruyt, selder, kruyden en bloemen, wortelen en zaaden op sijn behoorlijcke tijdt sal vergaderen en bewaren, en van haer natuer, aerdt, deught, kracht en werckinghe, noodigh tot het gebruyck van de medecijnen, met de verclaringhe van alle vremde woorden noyt voor desen by-ghevoeght. Item, hoemen van de selve veel goede en nutte confituren, conserven, olien, wateren en wijnen sal prepareren en bereyden, see dienstigh voor alle den ghenen, die geerne schoone vruchten en groot profijt souden trecken. Met noch een hoveniers memoriael-register van de voornaemste boomen, kruyden en bloemen, om hem te doen onthouden wat gewas men in sijnen hof heeft, of wat hem noch van dien ontbreeckt. Als oock vermeerdert met een noodighe en gherilijcke medecijn-winckel, daer in veel nutte en naturerlijcke secreten zijn te vinden voor alderhande ghebreken
Door F. V. S. Pbr
Hrsg. v. Franciscus van Sterbeeck
Den 5. druck, vermeerdert ende verbetert
GaesbeeckAntwerpen1698
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: