Aengelen, Pieter van

Den verstandigen hovenier, vver de XII. maenden van het jaer.

Beschryvende hoe men op de beste en bequaemste maniere zal hoven, thuynen, lust-hoven en boomgaerden verordineren, bereyden, beplanten en bezaeyen. In desen Gendschen druk veel verbetert en bermeerbert. Hoe men alderhande ooft en fruyt, seldery, kruyden, bloemen, wortelen en zaeden op hunnen behoorelyken tyd zal vergaederen en bewaeren, en van haere nature, aerd, deugd, kracht en werkinge, noodig tot het gebruyk van de medecynen. Met de verklaeringe van alle vremde woorden, noyt voor desen daer bygevoegt. Item, hoe men van de selve vele goede en nutte confituren, conserven, olien, wateren en wynen zal prepareren en bereyden, seer dienstig voor alle die geerne schoone vruchten en groot profyt souden trecken. Met noch een hoveniers memoriael register van de voornaemste boomen, kruyden en bloemen, om hem te doen onthouden wat gewas hy in synen hof heeft, ofte wat hem noch van dien ontbreekt. Als oolt vermeedert met eenen noodigen en gerieffelyken medecyn-winkel, waer in te vinden zyn vele nutte en naturelyke secreten voor allerhande gebreken. Waer by gevoegt zyn de instructien van de inlegginge der wyngaerden, van het afzuygen, in-enten en oculeren der boomen; als ook de instructie van het ader-laeten, en de nieuwe observatie over het queeken der oragne-boomen. Vermeedert met den neistigen bien-honder, tot contentement van alle liefhebbers, noch is hier bygevoegt de onderwysinge hoe dat men de sonne-wysers kan maeken, met de figuren verbeeld, als ook van allerhande hoveniers-gereedschap, afgebeeld in gravuren
Door F. V. S. Pbr
Hrsg. v. Franciscus van Sterbeeck
Den negesten druk, vermeerdert en verbetert
GimbletGent1775
Sprache: 
niederländisch
Schlagwörter: