Het volmaakte burger thuin-boek

Waar in gevonden word alles wat een burger noodig heeft te weten, om zyne thuin in de vereischte order en vrugtbaarheid te brengen of te onderhouden. Als meede nette beschryvingen van de beste vrugten en welke uit alle soorten de verkiezelykste zyn om te planten. Wanneer de vrugten moeten geplukt, en hoe ze best bewaard kunnen worden. De ziekten, gebreeken en het ongedierten der boom- en andere gewassen, met de middelen daar teegen. Een naauwkeurig berigt van de fraaiste bloemen en haare voortkweeking. De meest gebruikelykste moesvrugten, en hoe ze voortgeteeld worden. Een verhandeling van de broeikunst, en van al het geene daartoe vereischst word. De wilde boom- en heester-gewassen, welke het bekwaamst zyn om te dienen, zoo wel tot cieraad als tot noodzaakelyk en huishoudelyk gebruik. De thuin-oeffening, wat in ieder maand in de thuinen dient gedaan te worden
Alles na een langduurige ondervinding op vaste gronden te zamen gesteld door een voornaam liefhebber
Derde druk
GraauwenhaanDelft1775
Sprache: 
niederländisch
Paralleltitel: 
Het volmaakte burger tuinboek