Het volmaakte burger tuinboek

Waar in gevonden wordt, alles wat een burger noodig heeft te weten, om zijnen tuin in de vereischte orde en vruchtbaarheid te brengen of te onderhouden. Alsmede nette beschrijving van de beste vruchten, en welke uit alle soorten de verkieslijkste zijn om te planten, wanneer de vruchten moeten geplukt, en hoe ze best bewaard kunnen worden. De ziekten, gebreken en de ongedierten der boom- en andere gewassen, met de middelen daartegen. Een naauwkeurig berigt van de fraaiste bloemen en hare voortkweking. De meest gebruikelijkste moesvruchten, en hoe ze voortgeteeld worden. Een verhandeling van de broeikunst. en van al hetgene daartoe vereischt wordt. De wilde boom- en heester-gewassen, welke de bekwaamste zijn om te dienen, zoo wel tot sieraad als tot noodzakelijk en huishoudelijk gebruik. De tuinoeffening, wat in ieder maand in de tuinen dient gedaan te worden
Alles na eene langdurige ondervinding, op vaste gronden te zamen gesteld door een voornaam liefhebber
Zevende druk
de GrootDelft1827
Sprache: 
niederländisch
Paralleltitel: 
Het volmaakte burger tuinboek