Lissander, Anders

Bihang til 1768 års anmärkningar wid swenska trägårds skötslen

Innehållande 1. genswar på critiquer uti den så kallade swenska frösamlaren, som blifwit tryckt i Stockholm 1775, och 2. tankar om jordfrukter, blomster och swenska trägårdsfrön
Altsammans författadt til det allmännas uplysning och opartiske kännares widare omdöme och pröfning, af Anders Lissander, commerce-råd
StolpeStockholm1782
Sprache: 
schwedisch