Dummy Cover
Lundberg, Peter

Then rätta swenska trägårds-praxis

Eller kort underrättelse huru kiöks- trä- örte- och lust-gårdar tillika med orangerier samt humle-gårdar böra anläggas, skiötas och conserveras
Sammanskrefwen och med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Utgifwen af Peter Lundberg, directeur. Hwarjemte följa trenne andra nödiga och nyttiga beskrifninga
HorrnVästerås1754
Sprache: 
schwedisch