Lundberg, Peter

Den swenska frö-samlaren

Eller kårt underrättelse, om allehanda trägårds-fröns producerande under wårt swenska climat trägårdarnes tillstånd sedan år 1740. Ett nytt planteringssätt, med åtskillige sorter kärnstammar; någre swenske och för hälsan tjenlige krydder, så wäl som några uplysningar, som befästa mitt förra werk, trägårds-praxis kallat. m.m.
Sammanskrefwen och med hans kongl. maj:ts allernådigste privilegio utgifwen af Peter Lundberg, directeur
WennbergStockholm1775
Sprache: 
schwedisch
Einheitssachtitel: