Lundberg, Peter

Den rätta swenska trägårds-praxis

Eller kort underrättelse huru köks- trä- örte- och lustgårdar, tillika med orangerier samt humlegårdar, böra anläggas, skötas och conserveras
Sammanskrefwen och med kongl. maj:ts allernådigste privilegio utgifwen af Peter Lundberg, directeur. Hwarjemte folia trenne andra, nödiga och nyttiga bestrifningar
Fierde uplagan
Konglig tryckerietStockholm1780
Sprache: 
schwedisch