Coler, Johann

Oeconomia

Thet är, hushåldz underwiijsning
För 40. åhr sedan förswänskat, som och i månge rum uthaf andra authoribus, amplificerat och förbättrat, af Isaco Erici, pastore uthi Steenbyense i Östergöthland. 1. Thess. 4. v. 11,12. Sköter eder egen stycke (hußhållet) och arbeter med edra händer, såsam wij eder budit hafwe. Och hafwer eder åliga, (med hußhålletz flittige påseende) ibland them som uthan till äro (hedningarne) at i theras intet behöfwen. 2. Thess. 3 v. 13. Them som intet arbeta uthan drifwa fåfängia, binde wij genom wår herra Jesum Christum, at the arbeta med stillheet, och äta sit egit bröd
Hrsg. v. Isaak Erici
WankijffStockholm1683
Sprache: 
schwedisch
Einheitssachtitel: