Dummy Cover
Coler, Johann

Oeconomia

Thet är Huuszholdz underwijszningz andra deel. Som handlar om allehanda boskaps, nembl. fääboskaps, bis, fårs, getter och bockars, hundars, gäss och hönses, kalkoners, ankers, swijns och hästars, natur och skiötßel, och huru man them uti siukdommar kan hjelpa och curera
För 40. åhr sedan förswänskat, som och i månge rum of andre authoribus, amplificerat och förbättrat, utaf Isaco Erici, pastor uthi Steenby sochn, emellan wijkar, i Östergöthland, belägen
Hrsg. v. Isaak Erici
WankijffStockholm1686
Sprache: 
schwedisch
Einheitssachtitel: