Takamiya, Toshiyuki

A hitherto unedited manuscript of Trevisa's De proprietatibus rerum

In: Kinshiro Oshitari (Hrsg.): Philologia Anglica. Kenkyusha, Tokio 1988, S. 308-319